Poročila o Nacionalni raziskavi o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji

Preliminarni rezultati Nacionalne raziskave o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji so bili slovenski javnosti prvič predstavljeni na novinarski konferenci 06. 05. 2020. Preliminarni rezultati so bili predstavljeni v luči spoznanj in dejstev, ki so bili mednarodni znanstveni javnosti poznani konec aprila oz. na začetku maja 2020.

Zaradi velikega interesa tuje javnosti je bilo gradivo, ki je bilo predstavljeno na novinarski konferenci in nekateri pripadajoči dokumenti sredi maja 2020 prevedeno v angleščino in posredovano slovenski ambasadorki pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter glavnemu tajniku OECD za javno zdravje, ki sta poročilo o zasnovi in preliminarnih izsledkih slovenske raziskave delila z ostalimi državami članicami OECD za interno uporabo.

Število raziskav povezanih s COVID-19 kot tudi njihovi izsledki objavljeni v recenzirani znanstveni literaturi se dnevno kopičijo s predhodno nepredstavljivo hitrostjo, količino in kvaliteto, zato smo se vodilni raziskovalci odločili, da bomo recenzirano znanstveno literaturo skrbno in kritično spremljali in skladno z novimi izsledki sproti objavljali posodobljene različice preliminarnega poročila o Nacionalni raziskavi o razširjenosti COVID-19 v Sloveniji. V preliminarnem poročilu (različica 1.0), z dne 30. 06. 2020, je bila povzeta metodologija raziskave, s posebnim poudarkom na opisu izbrane populacije, izbiri diagnostičnih testov uporabljenih v raziskavi, preliminarnih rezultatih prvega kroga Nacionalne raziskave ter rezultatih prvih dveh obdobij longitudinalnega spremljanja sodelujočih. Rezultati so bili predstavljeni in ovrednoteni v luči spoznanj, ki v času izvajanja prvega dela raziskave ter predstavitve preliminarnih rezultatov še niso bili na voljo in tega, kar smo in so raziskovalci v mednarodnem prostoru odkrili o novem SARS-CoV-2 do sredine junija 2020.

V dokumentu Preliminarno poročilo (različica 2.0) so predstavljeni nadaljnji rezultati longitudinalnega spremljanja sodelujočih in novi izsledki populacijskih raziskav, ki so na podlagi naključnega ali reprezentativnega vzorca prebivalcev, podale oceno razširjenosti (okuženosti in/ali prekuženosti) okužb s SARS-CoV-2 in so bile objavljene v recenzirani znanstveni literaturi do konca avgusta 2020. Končno poročilo Nacionalne raziskave o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji bo predvidoma objavljeno konec novembra 2020.

Raziskovalci Nacionalne raziskave o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji nameravamo izsledke raziskave objaviti tudi v več člankih v priznanih mednarodnih medicinskih revijah. Prvi članek z naslovom »Low prevalence of active COVID-19 in Slovenia: a nationwide population study on a probability-based sample« je bil dne 10. 07. 2020 sprejet v objavo v revijo Clinical Microbiology and Infection s faktorjem vpliva IF=7,117 (2019), ki je v globalnem merilu četrta najboljša revija v kategoriji infekcijskih bolezni (Infectious Diseases).

Slika: elektronsko mikroskopski posnetek slovenskega izolata SARS CoV-2.