O velikosti vzorca

K sodelovanju pri raziskavi smo povabili 3.000 oseb. Na povabilo se je, skladno s pričakovanji iz podobnih raziskav, odzvalo 1.368 oseb, ki se jim iskreno zahvaljujemo. Vzorce krvi smo pridobili od 1.318 oseb. Spodnji graf kaže odvisnost spodnje in zgornje meje ocene prekuženosti v odvisnosti od števila sodelujočih. Pri dejanskem številu sodelujočih lahko z 98 % gotovostjo trdimo, da je prekuženost z virusom SARS-CoV-2 v slovenski populaciji med 2,1 % in 4,4 %.

Iz grafa je razvidno, da bi povečanje števila sodelujočih v raziskavi zanemarljivo zmanjšalo negotovost. Bi pa večji vzorec bistveno povišal ceno in podaljšal trajanje raziskave.